مجله پژوهشهای بذر ایران- اخبار نشریه
فیلم شیوۀ ساخت پروفایل (Publons) ویژه داوران و دریافت کد (Researcher ID)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/4 | 
فیلم شیوۀ ساخت پروفایل (Publons) ویژه داوران و دریافت کد (Researcher ID)


http://library.um.ac.ir/images/۲۴۲/۱۳۹۹/Publons/Publons%۲۰ResearcherID.mp۴
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find-1.43.41.fa.html
برگشت به اصل مطلب