مجله پژوهشهای بذر ایران- اخبار نشریه
آخرین ضریب تأثیر نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/10/8 | 
احتراما به اطلاع میرساند طبق آخرین داده های سامانه نشریات جهان اسلام  ISC ضریب تاثیر مجله تا سال 1395 برابر با 0.159  و جزء نشریات چارک دوم Q2 می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find.php?item=1.43.31.fa
برگشت به اصل مطلب