مجله پژوهشهای بذر ایران- اهداف و زمینه‌ها
اهداف

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف انتشار مجله پژوهش های بذر ایران به شرح زیر خواهد بود:

1- انتشار مقاله ها و نوشته‌های علمی - پژوهشی و بر حسب مورد مقالات مروری و ارائه نتایج  پژوهش‌های علوم و فنآوری بذر

2- اشاعه اندیشه‌ها، نوآوری‌ها، اختراع‌ها و خلاقیت‌های علوم بذر در سطح ملی و بین المللی

3- کمک به ارتقای سطح فرهنگی و دانش علمی و فنی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان، دانشجویان و دانش پژوهان علوم و فنآوری بذر

4- کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی، علمی و پژوهشی و هم چنین میان پژوهشگران و کارشناسان به منظور انتقال و تبادل آموخته ها و تجربه ها و کسب دستاوردهای تازه علمی

5- کمک به مسأله یابی و حل مسائل علمی و فنی علوم و فنآوری بذر در ارتباط با تنگناهای توسعه کشاورزی و اقتصادی کشور

6- درج خبرهای کوتاه علمی و معرفی کتاب ها، کنگره ها، سمینارها و سمپوزیوم های علمی مربوطه

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهشهای بذر ایران:
http://yujs.yu.ac.ir/jisr/find.php?item=1.42.12.fa
برگشت به اصل مطلب