جلد 3، شماره 2 - ( (پاییز و زمستان) 1395 )                   سال1395، جلد3 شماره 2 صفحات 155-169 | برگشت به فهرست نسخه ها

DOI: 10.29252/yujs.3.2.155


XML English Abstract Print


گروه گیاهان دارویی پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران ، masoumian200@yahoo.com
چکیده:   (14154 مشاهده)

آنغوزه (.Ferula assa- foetida L)، از گونه‌های مهم تیره چتریان است که بذرهای آن دوره خواب نسبتاً طولانی دارد. در این تحقیق تیمارهای سرمادهی مرطوب، آبشویی، اسید جیبرلیک، غلظت نمک‌های معدنی محیط کشت و زمان برداشت بذر و هم‌چنین تأثیر متقابل این عوامل به‌منظور دستیابی به شرایط بهینه جوانه‌زنی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد سرمادهی مرطوب به مدت 2 هفته در دمای 5-4 درجه سانتی‌گراد به میزان 50 درصد میانگین جوانه‌زنی را در مقایسه با شاهد افزایش داد. در تیمار آبشویی، بیشینه جوانه‌زنی در مدت زمان 6 ساعت (42 درصد) و کمینه آن در زمان 2 ساعت (47/20 درصد) حاصل شد. اسید جیبرلیک با غلظت 10 میلی‌گرم در لیتر، توانست میانگین جوانه‌زنی را 5/41 درصد در مقایسه با شاهد افزایش دهد. تغییر در غلظت نمک‌های معدنی محیط کشت نیز نشان داد که محیط MS ½ ، می‌تواند در مقایسه با محیط MS کامل، میانگین جوانه‌زنی را به میزان 25 درصد افزایش دهد. هم‌چنین میانگین جوانه‌زنی در نتیجه اعمال تیمارهای مذکور بر روی بذرهای یک‌ساله، اثر معنی‌داری در مقایسه با بذرهای تازه برداشت شده داشت (به ترتیب 61 در مقایسه با 36 درصد). با انجام آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، بهترین ترکیب تیماری که توانست میانگین جوانه‌زنی را به‌طور معنی‌داری افزایش دهد (83/73 درصد)، ترکیب دو هفته سرما، محیط MS ½ ، ده میلی‌گرم در لیتر اسید جیبرلیک و شش ساعت آبشویی بود. لذا با توجه به نتایج حاصله، به‌منظور شکست خواب بذر آنغوزه، پیشنهاد می‌شود علاوه بر استفاده از بذرهای یک‌ساله، از محیط کشت MS ½ ، به همراه تیمارهای تلفیقی سرمادهی مرطوب، آبشویی و اسید جیبرلیک استفاده شود.

متن کامل [PDF 685 kb]   (2132 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی بذر
دریافت: 1395/1/15 | پذیرش: 1395/5/6

فهرست منابع
1. Al-Absi, K.M. 2010. The effects of different pre-sowing seed treatments on breaking the dormancy of Mahaleb cherries, (Prunus mahaleb L.) seeds. Seed Science and Technology, 38(2): 332-340. [DOI:10.15258/sst.2010.38.2.06]
2. Bakrim, A., Lamhamdi, M., Sayah, F., and Chibi, F. 2007. Effects of plant hormones and 20 hydroxyecdysone on tomato (Lycopersicum esculentum) seed germination and seedlings growth. African Journal of Biotechnology, 6(24): 2792-2802. [DOI:10.5897/AJB2007.000-2446]
3. Baskin, J.M., and Baskin, C.C. 1998. Ecology, biogeography and evolution of dormancy and germination. Elsevier. 162-177.
4. Bewley, J.D., and Black, M., 1994. Seeds: Physiology of development and germination. Second Edition, Plenum, Press., New York. 199-271. _5 [DOI:10.1007/978-1-4899-1002-8]
5. Chiwocha, S.D., Cutler, A.J., Abrams, S.R., Ambrose, S.J., Yang, J., Ross, A.R., and Kermode, A.R. 2005. The etr1‐2 mutation in Arabidopsis thaliana affects the abscisic acid, auxin, cytokinin and gibberellin metabolic pathways during maintenance of seed dormancy, moist‐chilling and germination. The Plant Journal, 42(1): 35-48. [DOI:10.1111/j.1365-313X.2005.02359.x] [PMID]
6. Gharehmatrossian, S., Popov, Y., and Ghorbanli, M. 2014. Seed germination, dormancy breaking techniques of Citrullus colocynthis (L.) Schrab plant. Iranian Journal of Plant Physiology, 4(4): 1167-1171.
7. Golmohammadi, F. 2013. Medical plant of Ferula assa-foetida and its cultivating, main characteristics and economical importance in South khorasan province - east of Iran. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 3(18): 2334-2346.
8. Hassan, F.A., and Fetouh, M.I. 2014. Seed germination criteria and seedling characteristics of Magnolia grandiflora L. trees after cold stratification treatments. International Journal of Current Microbiology and Applied Sciences, 3(3): 235-241.
9. Hassani, B., Saboora, A., Radjabian, T., and Fallah Husseini, H. 2009. Effects of temperature, GA3 and Cytokinins on breaking seed dormancy of Ferula assa-foetida L. Iranian Journal of Science and Technology (Sciences), 33(1): 75-85.
10. Imani, A., Rasouli, M., Tavakoli, R., Zarifi, E., Fatahi, R., Barba-Espin, G., and Martinez-Gomez P. 2011. Optimization of seed germination in Prunus species combining hydrogen peroxide or gibberellic acid pre-treatments with stratification. Seed Science and Technology, 39(1): 204-207. [DOI:10.15258/sst.2011.39.1.18]
11. International Seed Testing Association (ISTA), 1999. International rules for seed testing. Seed Science and Technology, (Supplement). 27: 333.
12. International Seed Testing Association (ISTA). 1996. International rules for seed testing. Seed Science and Technology. 21, (Supplement Rules).
13. Makunga, N.P., Jager, A.K., and Van Staden, J., 2005. An improved system for the in vitro regeneration of Thapsia garganica via direct organogenesis–influence of auxins and Cytokinins. Plant Cell, Tissue and Organ Culture, 82(3): 271-280. [DOI:10.1007/s11240-005-1372-x]
14. Martin, K. P., and Madassery, J. 2006. Rapid in vitro propagation of Dendrobium hybrids through direct shoot formation from foliar explants, and protocorm-like bodies. Scientia Horticulturae, 108(1): 95-99. [DOI:10.1016/j.scienta.2005.10.006]
15. Murashige, T., and Skoog, F. 1962. Arevised media for rapid growth and bioassay with tobacco tissue cultures. Physiolagia Plantarum, 15(3): 473-497. [DOI:10.1111/j.1399-3054.1962.tb08052.x]
16. Nadjafi, F., Bannayan, M., Tabrizi, L., and Rastgoo, M. 2006. Seed germination and dormancy breaking techniques for Ferula gummosa and Teucrium polium. Journal of Arid Environment, 64(3): 542-547. [DOI:10.1016/j.jaridenv.2005.06.009]
17. Otroshy, M., Zamani, A., Khodambashi, M., Ebrahimi, M., and Struik, P.C. 2009. Effect of exogenous hormones and chilling on dormancy breaking of seeds of Asafoetida (Ferula assa-foetida L.). Research Journal of Seed Science, 2(1): 9-15. [DOI:10.3923/rjss.2009.9.15]
18. Parvin, P., Khezri, M., Tavasolian, I., and Hosseini, H. 2015. The effect of gibberellic acid and chilling stratification on seed germination of eastern black walnut (Juglans nigra L.). Journal of Nuts, 6(1): 67-76.
19. Raisi, A. Nabavi Kalat, S.M., and Sohani Darban, A.R. 2013. The study effects of stratification, temperature and potassium nitrate on seed dormancy breaking Ferula assa foetida. World Applied Sciences Journal, 21(3): 379-383.
20. Rawat, J.M.S., Tomar, Y.K., and Rawat, V. 2010. Effect of stratification on seed germination and seedling performance of wild pomegranate. Journal of American Science, 6(5): 97-99.
21. Slater, R.J., and Bryant, J.A. 1982. RNA metabolism during breakage of seed dormancy by low temperature treatment of fruites of Acer platanoides. Annals of Botany, 50(2): 141-149. [DOI:10.1093/oxfordjournals.aob.a086351]
22. Thomas, T.H., 1990. Hormonal involvement in photo regulation of celery seed dormancy. Monograph British Society for Plant Growth Regulation, 20: 51-59.
23. Tipirdamaz, R., and Gomurgen, N. 2000. The effects of temperature and gibberellic acid ongermination of Eranthis hyemalis (L.) salisb seeds. Turkish Journal of Botany, 24(2): 143-145.
24. Zare, A.R., Solouki, M., Omidi, M., Iravani, N., Oladzad Abasabadi, A., and Mahdi Nezad, N. 2011. Effect of various treatments on seed germination and dormancy breaking in Ferula assa foetida L. (Asafetida), a threatened medicinal herb. Trakia Journal of Sciences, 9(2): 57- 61.